Obchodní podmínky

 

Půjčovna - obchodní podmínky

Tento půjčovní řád je závazný pro pronajímatele na jedné straně a nájemce na straně druhé. Smluvní vztah ve věci zapůjčení sportovního vybavení vzniká podpisem půjčovní smlouvy a řídí se dle tohoto půjčovního řádu.

 

Způsob platby: Hotově

Převzetí: vždy dle telefonické domluvy, kola je možné přivézt na domluvené místo

 

Pro uzavření smlouvy je nutné, aby nájemce:

- byl starší 18 let,

- předložil platný průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo pas),

- složil jistinu ve výši stanovené půjčovnou dle hodnoty půjčovaného materiálu.

 

1. Nájemce se zavazuje užívat předmět pronájmu pouze k účelu, pro který je materiál určen a to obvyklým způsobem, dodržovat návody k používání předmětu nájmu a pokyny pronajímatele.

2. Nájemce má právo při půjčení materiálu si jej prohlédnout a zjištěné poškození neprodleně ohlásit pronajímateli. Ten je povinen jej zapsat. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

3. Vybavení může používat pouze nájemce a osoby určené nájemcem. Za poškození vybavení osobu, které nájemce vybavení svěřil, nese odpovědnost sám nájemce.

4. Lhůta pronájmu je uvedena ve smlouvě o zapůjčení vybavení a je závazná. V případě, že nájemce potřebuje zapůjčený materiál delší dobu než je doba uvedená ve smlouvě, je povinen informovat o tom pronajímatele před uplynutím sjednané doby a po dohodě smlouvu o zapůjčení prodloužit (telefonicky, emailem).

5. Případné vrácení vybavení před uplynutím doby, na kterou je smlouva sjednána, nevyužití části nebo celé objednané a uhrazené služby nezakládá nárok na vrácení peněz nebo změnu termínu nájmu.

6. V případě nedodržení sjednané doby vrácení vybavení je nájemce povinen uhradit pronajímateli pokutu ve výši dvojnásobku denní sazby nájemného za každý započatý den prodlení, a to až do jeho vrácení.

7. V případě poškození či ztráty zapůjčeného materiálu je nájemce povinen uhradit škodu takto vzniklou a to buď ve výši opravy nebo ve výši hodnoty zapůjčeného materiálu. Náklady spojené s opravou budou hrazeny ze složené jistiny při vrácení materiálu, pokud je lze ihned stanovit, nebo zálohově.

8. V případě odcizení nebo ztráty zapůjčeného materiálu uhradí nájemce hodnotu daného vybavení. Do doby její úhrady je pronajímatel oprávněn účtovat nájemné. Zcizení či ztrátu ohlásí nájemce neprodleně místně příslušnému oddělení Policie ČR a pronajímateli předloží protokol o ohlášení krádeže.

9. Cena zapůjčeného materiálu je dána Ceníkem půjčovny ELEKTROKOLA – KOLOBĚŽKY.CZ, platným k datu podpisu této smlouvy, který naleznete na našich webových stránkách. Úhrada nájemného, pokud nebylo zaplaceno s objednávkou, se provádí při podpisu smlouvy o nájmu vybavení.

11.   Pronajímatel je oprávněn při půjčení požadovat jistinu podle množství a druhu půjčovaného materiálu. Pronajímatel je povinen tuto kauci nájemci vrátit ihned po předání materiálu a jeho následné kontrole, a to v případě, že nebude zjištěno žádné poškození a porušen tento Půjčovní řád.

12. Nájemce si plně uvědomuje nebezpečí, která mohou vzniknout při sportovním užívání pronajatého materiálu a tímto na sebe bere plnou odpovědnost. Pronajímatel nepřebírá žádnou odpovědnost při škodách na zdraví či majetku vzniklých nájemci nebo třetím osobám při používání zapůjčených sportovních potřeb.

 

Pokud zapůjčené vybavení nebude vráceno ve stejném (nebo lepším :) stavu, než v jakém bylo zapůjčeno, bude po nájemci požadováno:

- 200,- Kč za špinavé vybavení,

- cena opravy v případě poškození materiálu,

- plná cena zapůjčeného vybavení, pokud bude materiál ztracen, zcizen nebo úplně znehodnocen.

 

V případě porušení tohoto Půjčovního řádu ze strany nájemce má pronajímatel právo ukončit jednostranně smlouvu dnem, kdy zjistí toto porušení.

Nájemce je povinen v tomto případě okamžitě na požádání pronajímatele vrátit veškeré zapůjčené vybavení a uhradit s tím spojené veškeré náklady.

Nájemce při podpisu smlouvy přebírá jedno vyhotovení Smlouvy o zapůjčení sportovního vybavení.

 

PROVOZNÍ ŘÁD PŮJČOVNY ELEKTROKOL a KOLOBĚŽEK

 

Užívání jízdního kola a koloběžky:

1. Pronájem kola a koloběžky je možný pouze po předložení alespoň jednoho z těchto dokladů:

          a) platný občanský průkaz,

          b) platný cestovní pas.

2. Nájemcem může být jen osoba starší 18 let.

3. Jízdní kolo, koloběžku si před převzetím důkladně prohlédněte, zda na něm nejsou znatelné jakékoliv závady. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

4. Pokud zjistíte nějaké závady či nedostatky po dobu užívání, jste povinni je nahlásit při předání kola, koloběžky.

5. Je zakázáno provádět jakékoli změny na jízdním kole, koloběžce bez souhlasu provozovatele.

6. Předání a půjčovaní jízdních kol, koloběžek osobě, která není uvedená ve smlouvě, je zakázáno.

 

Vybavení kola:

Jízdním kolem se rozumí kolo vybavené dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích + zámkem na kolo.

 

Poplatky:

1. Před uzavřením smlouvy o pronájmu zaplatíte zálohu, a to za každé kolo, koloběžku. Výše zálohy je dána v platném ceníku. Po vrácení kola, koloběžky v původním stavu – bez závad, Vám bude vrácena záloha v plné výši.

2. Poplatek za pronájem kola, koloběžky daný ceníkem a záloha se platí předem.

3. Pokud překročíte dobu, za kterou jste zaplatili, jste povinni uhradit půjčovné podle příslušné sazby platného ceníku. V opačném případě, při nevyčerpání již zaplaceného časového limitu, se peníze nevrací!

 

Odpovědnost:

1. Jízda na pronajatém jízdním kole, koloběžce je na vlastní nebezpečí a pronajímatel nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené jím pronajatým předmětem na jeho vlastním majetku ani na jiných předmětech movitých i nemovitých, či škodě vzniklé jiným osobám po celou dobu pronájmu, ani za zdraví nájemce po celou dobu pronájmu.

2. Nájemce přebírá odpovědnost za všechna kola uvedená v jím podepsané Smlouvě o pronájmu, jakožto i za osoby které kolo, koloběžku uvedené v jím podepsané smlouvě využívají, jsou-li jimi děti a osoby mladší 18 let.

3. Po podpisu smlouvy přebírá nájemce veškerou zodpovědnost za pronajatý předmět až do doby vrácení předmětu pronajímateli.

4. Při defektu či rozbití kola, koloběžky se musí pronájemce dopravit sám na místo pronajmutí – pronajímatel nemá povinnost dopravit kolo, koloběžku spolu s pronájemcem.

 

Hrazení škod:

1. Při ztrátě jízdního kola nebo nějaké jeho části či doplňku a koloběžky jste povinni uhradit náhradu ve výši stanovené Ceníkem.

2. Výše způsobené škody se určuje podle platného Ceníku.

3. Škoda se hradí při vrácení kola, koloběžky. Pronajímatel má právo použít zálohy na úhradu jemu vzniklé škody, jakož i pohledávek jemu vzniklých vůči nájemci.

 

 

 

instagram downloader reddit video no audio para colorear dibujos